سرنسخه پزشک عمومی

سرنسخه پزشک عمومی با کیفیت چاپی بسیار بالا و بصورت تک رو توسط تیم طراحی وبسایت جی طرح طراحی گردیده است.
نسخه پزشکی یک سند مکتوب است که حاوی دستورات پزشک مجاز برای درمان بیمار است. این می تواند شامل دستورات درمانی، دوزهای دارویی و یا اقدامات پزشکی باشد.

ورود یا ثبت نام